Parkeren bij P1

Privacy

Privacy statement P1

Privacy statement P1 (English)
Datenschutzerklärung P1 (Deutsch)

Dit privacy statement is afkomstig van Q-Park Operations Netherlands VI B.V. en haar werkmaatschappijen (hierna: ‘P1’) en is van toepassing op al haar websites. In dit privacy statement geven wij aan welke persoonsgegevens wij verwerken van gebruikers van (de diensten op) onze websites en hoe wij daarmee omgaan. Mocht u daarover vragen hebben, dan kunt u gebruik maken van de contactgegevens onderaan.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die via de websites aan P1 worden verstrekt in het kader van parkeergerelateerde zaken. 
 2. P1 hecht het grootste belang aan vertrouwelijkheid en daarmee ook de privacy van betrokkenen die persoonsgegevens aan P1 verstrekken. Zij gebruikt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens alleen voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. P1 is verantwoordelijke in de zin van de Europese Verordening Gegevensbescherming en stelt het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast.

Artikel 2. Persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft 

 1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van P1 dienen betrokkenen de voor de werkzaamheden van P1 benodigde persoonsgegevens te verstrekken.
 2. Als u zich registreert via één van onze websites en/of via een contactformulier contact met ons opneemt, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, postcode, woonplaats, burgerservicenummer, kenteken, e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s).

Deze persoonsgegevens worden door P1 verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • om u te informeren over relevante diensten en aanbiedingen van P1 en aan haar gelieerde bedrijven per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel indien u daarvoor toestemming heeft gegeven; betrokkenen kunnen de door hen verleende toestemming op elk gewenst moment intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@p1.nl;
 • voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven per e-mail; betrokkenen kunnen de door hen verleende toestemming op elk gewenst moment intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@p1.nl;
 • voor het verbeteren van de website en dienstverlening van P1;
 • voor het verrichten van marktonderzoek.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u P1 daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend.

Artikel 3. Rechtsgrond voor de verwerking

 1.  De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:de door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a AVG);
 • het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b AVG);
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c AVG); 
 • de behartiging van gerechtvaardigde belangen van P1 of van een derde (artikel 6 lid 1sub f AVG).

Artikel 4. Verwerken van bijzondere persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

   1.  P1 verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens van u, voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft dan wel deze   
       verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving. 
   2. P1 gaat zorgvuldig om met alle aan haar verstrekte persoonsgegevens. Al onze medewerkers hebben een
       geheimhoudingsverklaring ondertekend. Zij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u aan ons toevertrouwt. Alleen
       geautoriseerd personeel mag in voorkomende gevallen uw gegevens verwerken. De directie van P1 is het bevoegd gezag ter
       zake autorisatietoekenning.

Artikel 5. Bewaartermijn 

 1. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de opdrachtgever/betrokkene te identificeren worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt. 
 2. P1 bewaart de gegevens tot en met het afsluiten van het dienstverleningstraject. De gegevens die ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn. 
 3. Indien de overeengekomen of wettelijke bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens binnen 3 (drie) maanden uit de bestanden verwijderd en vernietigd. 

Artikel 6. Verstrekken persoonsgegevens aan derden

 1. P1 verstrekt geen persoonsgegevens van betrokkenen aan derden, behoudens indien en voor zover: 
 1. dit als zodanig in dit privacy statement is aangegeven; 
 2. P1 daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht;
 3. dit naar het oordeel van P1 noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom te beschermen; 
 4. een externe partij wordt ingeschakeld om bepaalde verwerkingen voor P1 uit te voeren en er met die derde afspraken zijn gemaakt over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens (‘verwerkersovereenkomst’).
 1. P1 registreert niet meer persoonsgegevens dan voor de hierboven beschreven doelen noodzakelijk is. 
 2. P1 hanteert procedures voor de beveiliging van fysieke en digitale persoonsgegevens en heeft toegangsbeperkingen ingesteld voor het digitale systeem. P1 spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van betrokkenen te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. P1 is onderwerp van periodieke controles t.b.v. kwaliteitseisen, waaronder:
 • jaarlijkse EDP audit als onderdeel van de jaarrekeningcontrole;
 • periodieke ISO 9001 en ISO 27001 audit door Lloyd’s;
 • jaarlijkse audit inclusief pentest, uitgevoerd door Logius i.v.m. Digid aansluiting.

Artikel 7. Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

 1. P1 maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Artikel 8. Verwijzingen en links 

De website van P1 kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. P1 is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. P1 raadt opdrachtgevers/betrokkenen dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen zodat zij op de hoogte zijn hoe deze derden met zijn of haar persoonsgegevens omgaan. 

Artikel 9. Recht op inzage, verbetering, aanvulling en afscherming

 1. Betrokkenen hebben het recht kennis te nemen van de op hun persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens. Daartoe kunt u P1 op elk gewenst moment via privacy@p1.nl dan wel per brief verzoeken aan te geven welke gegevens P1 van u verwerkt. Het contactadres is: Benoordenhoutseweg 46, 2596 BC Den Haag. P1 draagt vooraf zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van verzoeker. 
 2. Daarnaast kunt u als betrokkene op elk gewenst moment P1 via de hiervoor beschreven contactgegevens verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Binnen vier weken na indiening wordt de betrokkene schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing. 
 3. Een verzoek tot vernietiging of aanpassing van de gegevens wordt ingewilligd indien:
 • de gegevens feitelijk onjuist zijn; 
 • de gegevens voor het doel van de gegevensverwerking onvolledig zijn; 
 • de gegevens niet ter zake dienend zijn; 
  de gegevens in strijd zijn met een wettelijk voorschrift. 

      4. Een verzoek tot inzage of afschrift kan met redenen omkleed worden geweigerd. Een mogelijke weigeringsgrond is het          
          belang van de persoonlijke levenssfeer van een ander of bescherming van de betrokkene.  
      5. U heeft het recht om de door u aan P1 verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht
          geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten
          overeenkomst.

Artikel 10. Toezichthouder

 1. Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Artikel 11. Vragen, opmerkingen en klachten 

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door P1, kunt u per e-mail met P1 contact opnemen via privacy@p1.nl dan wel door een brief te sturen: Benoordenhoutseweg 46, 2596 BC Den Haag. 

Artikel 12. Aanpassen privacy statement

 1. P1 heeft het recht dit privacy statement op elk gewenst moment aan te passen. In het geval van een relevante en specifieke aanpassing van het privacy statement worden betrokkenen ter zake geïnformeerd. Het meest actuele privacy statement is ook in te zien op de website p1.nl. 
 2. Indien bepalingen uit dit privacy statement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet zijn, blijven de overige bepalingen van het privacy statement alsdan onverminderd van kracht. 

Cookiestatement P1

P1 maakt gebruik van cookies. In dit cookiestatement leest u wat cookies zijn, voor welke doeleinden wij deze gebruiken en welke cookies wij precies plaatsen.

Wat zijn cookies? 

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. In deze tekstbestanden kan informatie zijn opgenomen over uw (eerdere) gebruik van de websites en bepaalde keuzes en instellingen die u daarop heeft vastgelegd. Verder gebruikt P1 cookies om de doeltreffendheid van deze website te onderzoeken. Cookies richten geen schade aan op uw eindapparaat, bevatten geen virussen, trojanen of andere schadelijke software. 

P1 zal op haar websites alleen gebruik maken van zogenoemde First Party Cookies. Dat zijn cookies die worden geplaatst door de website zelf, en niet door derde partijen. Het gaat om (i) functionele cookies (die zijn nodig om de website goed te laten functioneren) en (i) analytische cookies (met deze cookies kunnen wij de statistieken van onze website bijhouden).

Wat is het doel van het plaatsen van cookies? 

P1 gebruikt cookies en cookie-achtige technologieën om gegevens over uw bezoek van deze website te verzamelen en om het bezoek aan deze website te vergemakkelijken. Het gebruik van cookies helpt ons om onze websites te optimaliseren en aan te passen aan de interesses van onze bezoekers. In deze context gebruiken we de tool Google Analytics (klik hier voor meer informatie). Wanneer u onze websites bezoekt, is deze standaard ingeschakeld. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Cookies verwijderen of uitschakelen 

U kunt tegen de installatie van cookies geheel of gedeeltelijk bezwaar maken door browsersoftware overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig voor u beschikbaar zijn. Door uw bezwaar worden zogenaamde opt-out cookies ingesteld. Op deze manier kan het apparaat dat u gebruikt worden herkend en rekening houden met uw beslissing zolang deze cookies niet worden verwijderd. Houd er rekening mee dat cookies automatisch na 5 jaar worden verwijderd.

1. Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies om een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Tevens zijn deze cookies noodzakelijk voor een goede technische werking van onze websites. Zogenoemde sessiecookies geven ons inzicht in de door u reeds bezochte  pagina’s van onze websites of u zich reeds heeft ingelogd in uw account. Deze cookies worden automatisch gewist nadat u onze websites heeft verlaten. Bovendien gebruiken wij ook gebruikersvriendelijke tijdelijke cookies die gedurende een bepaalde vastgelegde periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Wanneer u onze websites weer bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch vastgesteld dat u reeds bij ons bent geweest en welke gegevens u heeft ingevoerd en welke instellingen u heeft gedaan. U hoeft dit dus niet nog een keer te doen.

De software waarop onze websites draaien maakt gebruik van de volgende cookies, die wij inzetten voor het daarachter vermelde doel:

Naam

Doel

Geldigheid

Google Tag Manager

Het meetbaar maken en toevoegen van nieuwe functionaliteiten. De cookie informeert de websiteontwikkelaar over technsche fouten in de website.

 

Google Optimize

Testen van nieuwe websiteaanpassingen en functionaliteiten.

 

Google reCAPTCHA

Testen of sprake is van een menselijke gebruiker.

 

Rollbar

Loggen van actie die onverwachte foutmeldingen heeft veroorzaakt.

 

2. Analyserende cookies

P1.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten als P1 en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

De analytische cookies die wij gebruiken, hebben geen of maar weinig gevolgen voor uw privacy. Wij gebruiken deze informatie om onze websites te optimaliseren en gerichte en relevante inhoud aan te kunnen bieden. Wij gebruiken de volgende analytische cookies met het daarachter vermelde doel:

Naam

Doel

Geldigheid

Hotjar

Optimaliseren van gebruikersgemak. Analyseren van verkeer op website.

 

3. Marketing cookies

Wij gebruiken marketing cookies om u meer geschikte advertenties op deze en andere websites te bieden (de zogenaamde  (re)marketing / (re)targeting) en om het succes van onze reclamemaatregelen te meten (het zogenaamde Conversion Tracking). Bij het bezoeken van onze sites zijn de marketing cookies standaard ingeschakeld. De andere marketingdiensten worden niet geactiveerd totdat u een subpagina opent nadat u op onze website bent aangekomen. 

Tijdens het surfen in de P1-shop worden cookies ingesteld, die informatie opslaan over uw surfgedrag op onze website, evenals geanonimiseerde informatie over uw browser en uw apparatuur om u later te kunnen herkennen. Als u vervolgens websites bezoekt die tot een netwerk van onze partners behoort, kan de partner door dit markering zien dat u geïnteresseerd bent in P1-producten. In plaats van algemene advertenties kan hij de advertentie volgens onze opdracht voor u op maat maken en producten aanbevelen of passende aanbiedingen weergeven. Er zal door P1 geen persoonlijk identificeerbare informatie worden opgeslagen en er zullen geen gebruiksprofielen worden samengevoegd met persoonlijke informatie over u.

Cookie

Doel

Bewaartermijn

Google Inc.

https://adssettings.google.com/

30 dagen

 

 

    

Delen

P1 is een landelijk opererend parkeerbedrijf dat al decennia lang parkeervoorzieningen beheert. Wij bieden hoogwaardige en gebruiksvriendelijke parkeeroplossingen. Dit doen wij voor zowel on street als off street locaties.

©2015 - P1 Disclaimer Privacy Contact