Beleid

Beleidsverklaring

P1 hanteert een kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagementsysteem dat is opgesteld, geïmplementeerd en onderhouden wordt volgens de (inter)nationale normen ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en VCA**.                

P1 in bezit van ISO 9001 certificering

Kwaliteit | ISO 9001

Kwaliteitsborging ten aanzien van betrouwbaarheid, servicegerichtheid en klanttevredenheid staat hoog in ons vaandel. Ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de internationale norm ISO 9001 en is er hoofdzakelijk op gericht om de werkzaamheden steeds in overeenstemming met de door de opdrachtgever en eindgebruiker gestelde eisen en wensen uit te voeren en te handelen volgens vastgestelde procedures en instructies. In de praktijk vertaalt zich dit in een hoge mate van dienstverlening en parkeerlocaties die schoon, veilig en heel zijn.

   

P1 arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden | VCA ** en PSO

Het Arbobeleid van P1 is gericht op het bereiken van zo veilig mogelijke arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers en waar nodig deze arbeidsomstandigheden te verbeteren. Dit alles met als doel het voorkomen van (bijna) ongevallen, werk gerelateerde ziekte en arbeidsongeschiktheid. Onze medewerkers zijn de belangrijkste factor bij het bereiken van onze doelstellingen. Door constante training en opleiding wordt gezorgd dat hun kennis en motivatie op een hoog peil gehandhaafd blijft. 

   

 

PSO-certificaat

P1 is in het bezit van het certificaat Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) niveau 3. Bedrijven met een PSO-erkenning tonen aan dat zij meer dan gemiddeld mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie passende werkgelegenheid bieden. Door te presteren op het hoogst haalbare niveau toont P1 aan dat zij dit op een kwalitatief goede manier doet. P1 vindt het zeer belangrijk om op een duurzame wijze invulling te geven aan de term 'socialer ondernemen'. Klik hier voor het PSO certificaat.

   
P1 in het bezig van ISO 14001

Milieu | ISO 14001

P1 beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu bij uitvoering van al haar activiteiten als één van haar belangrijkste doelstellingen. Vertrekpunt door P1 is advisering en bedrijfsvoering is maatschappelijk verantwoord handelen. Een oplossing is pas duurzaam als deze zowel sociaal (People) als ecologisch (Profit) en economisch (Profit) verantwoord is.

     

Informatiebeveiliging | ISO 27001

P1 beschermt informatie van en over haar medewerkers, opdrachtgevers, klanten en overige relaties tegen interne en externe, opzettelijke en onopzettelijke bedreigingen.Hiervoor is een managementsysteem voor informatiebeveiliging ingericht conform de internationale norm ISO 27001. Procedures en beleidsregels die dit informatiebeveiligingsbeleid ondersteunen zijn gedocumenteerd en maatregelen waarmee informatiebeveiligingsrisico's op een voor P1 acceptabel niveau worden gebracht, zijn geïmplementeerd. 

Alle medewerkers van P1 worden actief betrokken bij de invulling en uitvoering van het kwaliteits-, arbeidsomstandigheden- en milieubeleid. Door een gestructureerde en open samenwerking realiseren wij de gestelde doelstellingen. 

Delen

P1 is een landelijk opererend parkeerbedrijf dat al decennia lang parkeervoorzieningen beheert. Wij bieden hoogwaardige en gebruiksvriendelijke parkeeroplossingen. Dit doen wij voor zowel on street als off street locaties.

©2015 - P1 Disclaimer Privacy Contact