Beleid

Beleidsverklaring

P1 hanteert een kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagementsysteem dat is opgesteld, geïmplementeerd en onderhouden wordt volgens de (inter)nationale normen ISO 9001, ISO 14001 en VCA*.

Kwaliteit | ISO 9001

Kwaliteitsborging ten aanzien van betrouwbaarheid, servicegerichtheid en klanttevredenheid staat hoog in ons vaandel. Het kwaliteitsbeleid is er derhalve op gericht om de werkzaamheden steeds in overeenstemming met de door de opdrachtgever en eindgebruiker gestelde eisen en wensen uit te voeren en te handelen volgens vastgestelde procedures en werkinstructies. Waar van toepassing zal de werkwijze te allen tijde voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Indien werkzaamheden aanvaard worden die niet afgehandeld kunnen worden volgens bestaande procedures, werkinstructies en/of waarvoor het opleidingsniveau van onze medewerkers ontoereikend is, zullen indien noodzakelijk separate werkinstructies worden opgesteld c.q. aanvullende opleidingstrajecten worden opgestart en/of expertise worden ingehuurd.

Arbeidsomstandigheden

Het Arbobeleid van P1 is gericht op het bereiken van zo veilig mogelijke arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers en waar nodig deze arbeidsomstandigheden te verbeteren. Verder verklaart de directie dat bij het ontwikkelen en uitvoeren van het Arbobeleid, dit beleid mede gericht is op een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid en het bevorderen van het welzijn van onze medewerkers. Dit alles met als doel het voorkomen van (bijna) ongevallen, werkgerelateerde ziekte en arbeidsongeschiktheid.

PSO-certificaat

P1 is in het bezit van het certificaat Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) niveau 3. Bedrijven met een PSO-erkenning tonen aan dat zij meer dan gemiddeld mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie passende werkgelegenheid bieden. Door te presteren op het hoogst haalbare niveau toont P1 aan dat zij dit op een kwalitatief goede manier doet. Het ondergaan van een onafhankelijke audit is een verplicht onderdeel richting PSO-erkenning. P1 vindt het zeer belangrijk om op een duurzame wijze invulling te geven aan de term ‘socialer ondernemen’.

Milieu | ISO 14001

P1 beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als gevolg van haar milieuactiviteiten als één van haar belangrijke doelstellingen. De zorg voor het milieu en duurzaamheid zal een structureel onderdeel zijn van en nadrukkelijk samenhang vertonen met de bedrijfsdoelstellingen.

Alle medewerkers verplichten zich hun werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de vastgestelde procedures en het daarbij behorende beleid van de onderneming en dit bovendien te beschouwen als een vanzelfsprekende wijze van handelen. Vertrekpunt voor P1 in advisering en bedrijfsvoering is maatschappelijk verantwoord handelen. Een oplossing is pas duurzaam als deze zowel sociaal (People) als ecologisch (Planet) en economisch (Profit) verantwoord is. 

Tot slot verklaart de directie dat alle medewerkers van P1 actief zullen worden betrokken bij de invulling en uitvoering van het kwaliteits-, arbeidsomstandigheden- en milieubeleid. Door een gestructureerde en open samenwerking willen wij de gestelde doelstellingen gezamenlijk realiseren.

Delen

P1 is een landelijk opererend parkeerbedrijf dat al decennia lang parkeervoorzieningen exploiteert en beheert. Wij bieden hoogwaardige en gebruiksvriendelijke parkeeroplossingen. Dit doen wij voor zowel on street als off street locaties

©2015 - P1 Disclaimer Privacy Contact