Parkeerservice Vlaardingen

Parkeerservice Vlaardingen
Vlaardingen
088-1261461
parkeerservicevlaardingen@p1.nl

Digitaal Loket

Regel hier direct uw parkeerzaken.

Naar digitaal loket

P1 verzorgt voor de gemeente Vlaardingen de parkeercontrole en is verantwoordelijk voor het onderhoud van de parkeerapparatuur.

Indien u klachten heeft over de werking van de apparatuur op straat kunt u contact opnemen met ons nummer 088-1261461 (lokaal tarief) of een e-mail sturen naar parkeerservicevlaardingen@p1.nl. Indien u vragen heeft over uitgifte van vergunningen dient u contact op te nemen met gemeente Vlaardingen, onder nummer (010) 248 4000 of www.vlaardingen.nl.

Tijden voor betaald parkeren
Maandag t/m zaterdag: 09.00-20.00 uur

Parkeerplaatsen langs openbare wegen met parkeerautomaat/meter (betalen vooraf)
Oostwijk
Uurtarief: €2,40
Maximaal dagtarief: €12,50

Centrum
Uurtarief: €2,40
Maximaal dagtarief: €12,50

Indien u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart parkeert u (i.c.m. met uw blauwe schijf) de eerste drie uur gratis. Daarna geldt het reguliere uurtarief.

Aanvragen

De gemeente Vlaardingen verzorgt de uitgifte van de vergunningen. Indien u een vergunning wilt aanvragen kan dat via de website van de gemeente Vlaardingen.
 

Parkeervergunning kwijt/wijzigen/inleveren

Indien u uw parkeervergunning kwijt bent, een wijziging wilt doorgeven of deze wilt inleveren, klikt u hier.

Heeft u een parkeerboete (naheffingsaanslag) gekregen die volgens u onterecht opgelegd is? U heeft dan de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen. Ieder bezwaarschrift wordt door een onafhankelijke jurist beoordeeld, echter de aard van het bezwaarschrift bepaalt in hoge mate hoe groot de kans is dat uw bezwaarschrift gegrond verklaard wordt. U kunt alleen een bezwaarschrift bij de gemeente indienen, indien er sprake is een gemeentelijke parkeerbon (naheffingsaanslag) voor de feitcodes F409a, F409b of F409d.

Indien u een bon (Aankondiging van Beschikking) heeft gekregen van de politie of van een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) kunt u bezwaar aantekenen bij de Officier van Justitie, zie de informatie hierover op de bon. U dient dan te wachten met het indienen van een bezwaarschrift te wachten totdat u een acceptgirokaart van het CJIB heeft ontvangen. Hierop staat aangegeven hoe u een bezwaarschrift in kunt dienen.

U kunt uw bezwaarschrift aan de gemeente hier online indienen of per post aan:

Gemeente Vlaardingen
t.a.v. de heffingsambtenaar
p/a Postbus 97812
2509 GE Den Haag

Uw bezwaarschrift moet binnen  zes weken zijn gedateerd en binnen zeven weken op het kantoor van P1 zijn ontvangen. Bezwaarschriften die buiten deze termijn zijn ingediend,  worden niet ontvankelijk verklaard.

Uw bezwaarschrift dient aan de volgende vormvereisten te voldoen en de volgende zaken te bevatten:

  • Uw naam, adres en de datum waarop u bezwaar maakt;
  • De reden(en) van uw bezwaar;
  • Omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt met vermelding van het aanslagnummer en het kenteken;
  • Eventuele bewijsstukken (origineel parkeerkaartje, vergunning);
  • Uw rekeningnummer om bij gegrond verklaring uw geld direct terug te storten;
  • U dient het bezwaarschrift te ondertekenen

Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op. Dit wil zeggen dat u binnen enkele weken nadat u de naheffingsaanslag op uw auto heeft aangetroffen een acceptgiro krijgt toegezonden en dat u deze binnen de daarvoor gestelde termijn moet betalen, ook als u bezwaar hebt ingediend.  Als uw bezwaar gegrond verklaard wordt, ontvangt u het door u betaalde bedrag terug.

Hieronder treft u een overzicht van veel genoemde redenen uit eerder ingediende bezwaarschriften aan. Indien uw reden voor bezwaar hierbij staat kunt u op deze reden doorklikken en krijgt u uitleg of uw bezwaarschrift kansrijk is en welke informatie u mee dient te sturen om uw gelijk aan te tonen. De controleurs maken van iedere situatie waarin een bon is uitgeschreven foto's, die door de jurist gezien kunnen worden.

De controleurs maken van iedere situatie waarin een bon is uitgeschreven foto’s, die door de jurist gezien kunnen worden.

Redenen bezwaarschiften:

Ik ben het niet eens met de opgelegde naheffingsaanslag want:

Ik had wel een kaartje maar dit is door de controleur niet gezien
In principe wordt een kaartje dat op het moment van de controle niet is gezien door de parkeercontroleur, maar achteraf door u wordt toegezonden, ongegrond verklaard. Het kaartje dient op het moment van de controle zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van de auto te zijn aangebracht.
In geval de parkeercontroleur een niet controleerbaar parkeerkaartje heeft gezien en hiervan een aantekening heeft gemaakt, kan een achteraf getoond kaartje wel voldoende bewijs opleveren en kan uw bezwaarschrift gegrond worden verklaard. Indien de controleur feitcode F409D gebruikt heeft, is hier sprake van. U kunt dan telefonisch contact opnemen met de controleurs onder nummer 088-1261461 (lokaal tarief).

Ik was aan het laden en lossen
De parkeercontroleur moet bij de controle kunnen constateren dat u aan het laden en/of lossen bent. Hij moet activiteiten kunnen waarnemen waaruit dit blijkt. Als de parkeercontroleur dit niet opmerkt, bent u in het algemeen niet aan het laden en/of lossen maar aan het parkeren. Het indienen van een bezwaar heeft dan geen zin.

In- of uitstappen van personen
Een auto mag even stilstaan zonder parkeerbelasting te voldoen om personen te laten in- of uitstappen. Onder in- en uitstappen wordt alleen het daadwerkelijk in- en uitstappen bedoeld. Het gedurende een korte tijd stilstaan, zonder dat de controleur ziet dat er iemand in- of uitstapt valt onder parkeren en niet onder het in- of uitstappen van personen. Hiervoor dient wel parkeerbelasting te worden betaald. Als de controleur geen mensen heeft zien in- of uitstappen heeft het geen zin om bezwaar in te dienen.

Ik was geld wisselen
Geld wisselen is geen reden om de naheffingsaanslag in te trekken. Jurisprudentie meldt dat geld wisselen geen uitvoeringshandeling is om een ticket te kopen. In een gebied met betaald parkeren is het raadzaam om gepast geld bij zich te hebben op het moment van parkeren. Bezwaar indienen heeft geen zin.

Ik was een kaartje aan het kopen
Slechts in een enkel geval heeft het zin om bezwaar in te dienen als u een naheffingsaanslag heeft ontvangen terwijl u bezig was om een kaartje te kopen. De parkeercontroleur controleert altijd of er personen bij de parkeerautomaat staan om een kaartje te kopen, voordat hij een naheffingsaanslag oplegt. Slechts in zeer bijzondere omstandigheden kan het gebeuren dat het kopen van een parkeerkaartje en het opleggen van de naheffingsaanslag elkaar kruisen.

Ik was maar even weg
Het heeft geen zin om bezwaar in te dienen als u maar even weg was en daarom geen parkeerbelasting hebt voldaan. Parkeerbelasting moet worden betaald bij aanvang van parkeren, ook als u maar enkele minuten parkeert.

Ik wist niet dat betaald moet worden
Bezwaarschriften waarin wordt aangegeven dat de parkeerder niet wist dat er betaald moest worden, worden niet gehonoreerd. De gemeente Vlaardingen heeft in zijn parkeerbelastingverordening en aanwijzingsbesluit duidelijk aangegeven op welke plaatsen er parkeerbelasting moet worden voldaan. Dit is ook gepubliceerd. Bovendien staan er borden en parkeerautomaten waaruit kan worden opgemaakt dat parkeerbelasting moet worden voldaan.

Ik heb een vergunning
In principe wordt een vergunning dat op het moment van de controle niet is gezien door de parkeercontroleur, maar achteraf door u wordt toegezonden, ongegrond verklaard.  De geldige vergunning dient op het moment van de controle zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van de auto te zijn aangebracht. In geval de parkeercontroleur een niet controleerbaar parkeervergunning heeft gezien en hiervan een aantekening heeft gemaakt, kan een achteraf getoonde vergunning wel voldoende bewijs opleveren en kan uw bezwaarschrift gegrond worden verklaard.  Indien de controleur feitcode F409C gebruikt heeft, is hier sprake van.  

Ik kon niet betalen want de automaat was defect
In principe wordt een bezwaarschrift waarin wordt aangegeven dat de automaat defect was, ongegrond verklaard. In de rechtspraak is bepaald dat indien een automaat defect is, bij een andere automaat betaald moet worden. Dit staat ook vermeld op de parkeerautomaat. Ook in een dergelijk geval heeft het geen zin om bezwaar in te dienen.

Ik heb een naheffingsaanslag gekregen maar ik ben niet in Vlaardingen geweest.
Wanneer u aanvoert dat u op het aangegeven moment niet met het betreffende voertuig heeft geparkeerd  in Vlaardingen moet u hiervan overtuigende bewijzen meesturen. Een parkeercontroleur noteert de gegevens van een auto in zijn handcomputer als hij een naheffingsaanslag oplegt. Deze gegevens worden gecontroleerd aan de hand van de gegevens die bekend zijn bij de RDW m.b.t. tot uw auto. Wanneer deze gegevens overeen komen is het aannemelijk dat u wel in Vlaardingen bent geweest en heeft het meestal geen zin om een bezwaarschrift in te dienen. Het gaat in dit geval over de vraag of uw auto op de betreffende dag in Vlaardingen geparkeerd heeft gestaan en niet of u zelf in Vlaardingen bent geweest. Het kan zijn dat een ander uw auto heeft gebruikt.

Onze auto was verhuurd
Als u bij uw bezwaarschrift een geldig, ondertekend huurcontract kunt overleggen heeft het zin om bezwaar in te dienen. In de wet is bepaald dat indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

Ik ben het niet eens met de hoogte van het bedrag van de naheffingsaanslag
De hoogte van de naheffingsaanslag is gebaseerd op een artikel uit de gemeentewet. Het bedrag van de naheffingsaanslag bestaat uit twee delen: de parkeerkosten berekend over de parkeerduur van een uur en de kosten die gemaakt worden ter zake van het opleggen van de naheffingsaanslag. Het heeft geen zin om bezwaar te maken tegen de hoogte van de naheffingsaanslag.
 

Indien u een storing of bijzonderheid aan de automaat wilt melden, kunt u contact met ons opnemen onder nummer 088-1261461 of per e-mail onder parkeerservicevlaardingen@p1.nl. Graag horen wij van u welk automaatnummer (staat op automaat) of in welke straat een automaat in storing staat en wat de aard van de storing is. Wij zullen de storing zo spoedig mogelijk verhelpen.

Het doorgeven van een storing aan één enkele automaat, betekent niet dat u gratis kunt parkeren. U dient te betalen bij de eerstvolgende werkende automaat.

Wanneer u in de gemeente Vlaardingen een naheffingsaanslag is opgelegd, kunt u  op deze twee manieren betalen:

  1. U kunt online uw naheffing betalen.
  2. U kunt wachten tot u bericht krijgt van het invorderingskantoor.
  • U kunt uw naheffingsaanslag direct betalen. Dit kan gemakkelijk met iDEAL via ons digitaal loket. Wanneer u betaald heeft ontvangt u geen acceptgiro meer.
  • Indien u de naheffing niet eerder betaald heeft, zal de kentekenhouder na ongeveer 3 weken een brief met factuur ontvangen van het invorderingskantoor Invoned. Invoned incasseert voor de gemeente Vlaardingen de naheffingsaanslagen.

Voor duplicaten van naheffingen of andere incassovraagstukken kunt u contact opnemen:
 
Invoned
Postbus 168
6600 AD WIJCHEN
(088) 331 50 00
postbus@invoned.nl

Aankondigingen van Beschikking (de zogenaamde Mulderfeiten) kunt u niet online betalen. Deze worden geïncasseerd door het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Bovenaan op de bon welke u achter uw voorruit heeft ontvangen staat dan: Aankondiging van Beschikking.

Delen

P1 is een landelijk opererend parkeerbedrijf dat al decennia lang parkeervoorzieningen beheert. Wij bieden hoogwaardige en gebruiksvriendelijke parkeeroplossingen. Dit doen wij voor zowel on street als off street locaties.

©2015 - P1 Disclaimer Privacy Contact