Parkeerservice Enkhuizen

Gemeente Enkhuizen, Klanten Contact Centrum
Enkhuizen
088 – 1261440 (lokaal tarief)
psbenkhuizen@p1.nl

Openingstijden

Onderstaande openingstijden zijn telefonische openingstijden

Ma-Vr:
09:00 – 17:00 uur

Digitaal Loket

Regel hier direct uw parkeerzaken.

Naar digitaal loket

P1 verzorgt voor de gemeente Enkhuizen de toetsing en uitgifte van de vergunningen via Parkeerservice Enkhuizen. Parkeerservice Enkhuizen heeft geen fysieke balie. Parkeerservice Enkhuizen is alleen bereikbaar per telefoon en internet.

U kunt op deze site uw vergunning aanvragen door gebruik te maken van de webshop

In de webshop kunt u direct betalen en krijgt u, indien u aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning voldoet, uw vergunning(en) thuisgestuurd. U dient wel alle benodigde bijlagen digitaal mee te sturen. Dit kan in de vorm van een scan van de gevraagde formulieren dan wel door een foto van de gevraagde documentatie mee te sturen. Elders op deze site kunt u lezen welke documentatie u dient mee te sturen. Via de webshop kunt u de status van uw vergunningaanvraag volgen.

De genoemde tarieven zijn legesbedragen, geldig per 1 januari 2021 en alléén indien aangevraagd via het digitaal loket van www.enkhuizen.nl of via de webshop. Dit zijn bedragen die berekend worden voor het in behandeling nemen van de aanvraag, onafhankelijk van het moment van aanvragen van de vergunning gedurende het jaar.

Bewonersparkeervergunningen

1e  bewonersvergunning: €25,05 per jaar of deel van jaar
2e  bewonersvergunning: €53,75 per jaar of deel van jaar

Bedrijfsparkeervergunningen

Bedrijfsvergunningen én dienstenvergunningen: €139,70 per jaar (of gedeelte daarvan), geldig tot 31 januari in het volgende jaar
Dienstenvergunningen: €9,60 per week. (NB. Indien u een dienstenvergunning aanvraagt voor meer dan 15 weken kunt u het beste een vergunning voor een jaar aanvragen tot einde looptijd. Dan bent u namelijk voordeliger uit.)

Zorgvergunningen (particulier en zakelijk)

Zorgparkeervergunning:  €25,05 per vergunning per jaar (of gedeelte daarvan)

Bezoekersparkeervergunningen

Bezoekersparkeervergunning € 0,50 per stuk voor de eerste 50 stuks (minimale afname 10 stuks per aanvraag), € 1,- per stuk voor de tweede 50 stuks (maximaal 100 per jaar). Hiervoor geldt geen korting bij aanvraag via internet.

Indien uw aanvraag afgewezen wordt, wordt het door u betaalde bedrag gerestitueerd.
LET OP! Voor alle vergunningen geldt dat wanneer de aanvraag niet wordt gehonoreerd het bedrag wordt teruggestort

U kunt alle vergunningen bestellen via de webshop

1e Parkeervergunning bewoners

Bewoners van de binnenstad kunnen in aanmerking komen voor een 1e bewonersvergunning, indien ze geen parkeerplaats op eigen terrein hebben en het kentekenbewijs op naam van de aanvrager staat. De vergunning wordt verstrekt op kenteken. Meerdere kentekens (maximaal drie) zijn mogelijk. De overige twee kentekens hoeven niet op naam van de aanvrager te staan.

De bewonersvergunning is geldig tot en met 31 januari a.s.

Mee te sturen documentatie
Kopie van het kentekenbewijs deel 1b of het groene pasje kentekenbewijs deel 1, dan wel deel II waaruit blijkt dat de vergunningaanvrager minimaal de eigenaar is van één van de auto’s waarvoor een vergunning aangevraagd wordt. 

Bewoners van de binnenstad kunnen voor hun tweede auto in aanmerking komen voor een 2e bewonersvergunning, indien ze een 1e bewonersvergunning hebben of een parkeerplaats op eigen terrein hebben. Het kentekenbewijs dient op naam van de aanvrager te staan. Indien er een bedrijfsvergunning op hetzelfde adres is aangevraagd als waarvoor de bewonersvergunning is aangevraagd zal geen 2e bewonersvergunning verleend worden. De vergunning staat op kenteken.

Mee te sturen documentatie
Twee kopieën van het kentekenbewijs deel 1b of het groene pasje kentekenbewijs deel 1, dan wel deel II waaruit blijkt dat de vergunningaanvrager eigenaar is van de auto en er twee auto’s op het kenteken staan van de bewoners van het adres waar de vergunning voor wordt aangevraagd;

Er is een maximum aantal verbonden aan het totaal uit te geven 2e bewoners parkeervergunningen. Indien het maximum aantal uitgegeven 2e bewonersvergunningen is bereikt en er wel aan de voorwaarden is voldaan, wordt de aanvraag op wachtlijst geplaatst. Er wordt een vergunning verstrekt voor maximaal 1 kenteken.
  

Bedrijfsvergunning

Een bedrijfsvergunning wordt verleend indien het bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het bedrijfspand is in de binnenstad gevestigd zijn:
 • De bedrijfsvoering vereist dat er in de omiddelijke omgeving van de bedrijfslocatie geparkeerd moet worden.
 • Het gebruikt van bezoekersparkeervergunning niet in de jaarlijkse parkeerbehoefte kan voorzien.

De bedrijfsvergunning is geldig tot en met 31 januari a.s.

Mee te sturen documentatie:

 1. Het registratienummer waarmee het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 2. Een kopie van een legitimatiebewijs van de contactpersoon.

De vergunning wordt op naam verstrekt. Het maximum aantal te verstrekken bedrijfsvergunningen per bedrijf bedraagt 20% van de personeelssterkte (fte’s) minus het aantal eigen parkeerplaatsen dan wel het aantal plaatsen dat gerealiseerd had moeten worden. 

Zorgparkeervergunning

Een zorgparkeervergunning kan verleend worden aan de eigenaar of houder van het voertuig die een zorg
verlenend beroep uitoefent of als mantelzorger in de gemeente Enkhuizen geregistreerd is en waarbij de noodzaak tot parkeren in het belanghebbenden gebied bestaat. Deze vergunning wordt op naam of op kenteken verstrekt.

Mee te sturen documentatie:

 1. Het registratienummer waarmee het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of een bewijs van inschrijving als mantelzorger bij de gemeente Enkhuizen;
 2. Kopie van een legitimatie bewijs van de contactpersoon. 

Of
 
Een bewoner die ingeschreven staat in het GBA die woonachtig is in het vergunninghoudersgebied met een medische verklaring dat minimaal 4 keer per week medische of mantelzorg nodig is. Deze vergunning wordt op kenteken verstrekt. Meerdere kentekens (maximaal drie) zijn mogelijk. 
 
Mee te sturen documentatie:

 1. Medische verklaring waaruit blijkt dat minimaal 4 keer per week medische of mantelzorg nodig is;
 2. Kopie van een legitimatie bewijs van de contactpersoon.


Dienstenparkeervergunning

Een dienstenparkeervergunning kan verleend worden aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig die een bedrijf heeft of een beroep uitoefent waarbij de auto in de directe omgeving van de locatie in het belanghebbendengebied moet worden geparkeerd bij het verrichten van bouw-, herstel-, onderhouds- of daarmee gelijk te stellen werkzaamheden.

De dienstenparkeervergunning is geldig tot en met 31 januari a.s.

Mee te sturen documentatie:

 1. Het registratienummer waarmee het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 2. Kopie van een legitimatie bewijs van de contactpersoon.

De vergunning wordt op naam verstrekt en wordt verleend voor een periode van één of meerdere weken met een maximum van één jaar.

Klik hier om naar de webshop te gaan.

Mantelzorger:

Indien u iemand verzorgt in de gemeente Enkhuizen als mantelzorger, kunt u zich bij de gemeente Enkhuizen als mantelzorger laten registreren. Om een mantelzorgvergunning aan te vragen heeft u een bewijs van inschrijving nodig. Voor informatie kunt u contact opnemen met het klant contact centrum van de gemeente Enkhuizen 0228-360100.
 

Kraskaart/Bezoekersparkeervergunning

Een bezoekersparkeervergunning kan verstrekt worden aan zowel bewoners als bedrijven. Bewoners kunnen een bezoekersparkeervergunning aanvragen indien zij in de binnenstad wonen op een adres dat een zelfstandige woning is. Een bedrijf kan een bezoekersparkeervergunning krijgen als zij gevestigd is in de binnenstad in een bedrijfsruimte waarvoor een vergunning voor het uitoefenen van een bedrijf verstrekt is.

Bezoekersparkeervergunningen worden verstrekt in minimale afname van 10 stuks per bestelling, met een maximum van 100 per jaar. Voor hotels, pensions en Bed & Breakfastaccommodaties is geen maximum van toepassing.

Mee te sturen documentatie:

 • Bewoners: geen 
 • Bedrijven: Inschrijfnummer van de KvK; 

Een bezoekersparkeervergunning is geldig gedurende 5 uur nadat deze in gebruik is genomen.

Klik hier om naar de webshop te gaan.

Algemeen

Houders van een voertuig met daarin een geldige gehandicaptenparkeerkaart, mogen in Enkhuizen gratis in het vergunninghoudersgebied parkeren. Dit geldt zowel voor inwoners van de gemeente, als voor bezoekers.

Parkeren op wegen

U mag tot maximaal drie uur parkeren op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt dat met een (zone)bord of een gele onderbroken streep is aangegeven. U moet dan tevens gebruik maken van een parkeerschijf, waarop u de aankomsttijd aangeeft.

Buiten de parkeervakken op een met borden aangegeven (woon)erf mag u maximaal drie uur parkeren. U moet dan wel gebruik maken van een parkeerschijf, waarop u de aankomsttijd aangeeft. Op wegen waar het gebruik van een parkeerschijf verplicht is (parkeerschijf zone) mag u zonder parkeerschijf parkeren. Voor gehandicapten geldt hier geen beperking van de parkeerduur.

Parkeren op parkeerterreinen

U mag op terreinen waar het gebruik van een parkeerschijf verplicht is zonder parkeerschijf parkeren. Auto's met een gehandicaptenparkeerkaart mogen hier voor onbeperkte tijd parkeren.

Voor informatie en uitgifte van gehandicapten parkeerkaarten en/of -plaatsen kunt u zich wenden tot de gemeente.

Indien u een afwijzing heeft gekregen op uw aanvraag voor een vergunning, kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de afwijzing een bezwaarschrift tegen deze afwijzing indienen. U kunt uw bezwaarschriften richten aan:

Gemeente Enkhuizen t.a.v. College Burgemeester en Wethouders, Postbus 11, 1600 AA ENKHUIZEN

Vergeet hierbij niet:

 1. De reden(en) van uw bezwaar duidelijk te omschrijven;
 2. Eventuele bewijsstukken mee te sturen die uw bezwaarschrift ondersteunen;
 3. Uw naam en adres, de datum en uw handtekening te vermelden.

Kentekenwijziging aan de balie
Als u de wijziging van het kenteken op het Stadskantoor regelt krijgt u voor de duur van 14 dagen een tijdelijke vergunning. De oude vergunning moet hierbij worden ingeleverd.

Kentekenwijziging online 
Bij wijziging via de webshop van Parkeerservice Enkhuizen krijgt u nadat de mutatie bij P1 is binnengekomen een tijdelijke vergunning via uw mailbox.  Pas nadat u de oude vergunning heeft opgestuurd naar onderstaand adres krijgt u via de post de nieuwe vergunning thuisgestuurd.

Gemeente Enkhuizen
T.a.v. Afdeling vergunninguitgifte
p/a Postbus 97812
2509 GE Den Haag

Mutaties op kenteken

De kosten die verbonden zijn aan het muteren van een vergunning bedragen € 14,10.

Ga naar de webshop, u ontvangt ook een tijdelijke parkeervergunning via de mail of u kunt het regelen op het Stadskantoor.

In de gemeente Enkhuizen geldt een vergunningenstelsel. De gemeente Enkhuizen heeft voor de bezoekers aan het centrum blauwe zones ingericht waar u met een parkeerschijf mag parkeren voor de tijdsduur die op de borden van de blauwe zone staat aangegeven.

U vindt blauwe zones in de volgende straten in het centrum van Enkhuizen:

 • Patershof (uitgezonderd parkeerplaatsen (9 stuks) nabij Nutszaal)
 • Ursulinenplaats
 • Van Bleiswijkstraat
 • Boschplein
 • Parkeerterrein Vijzelstraat
 • Clarissenplaats
 • Parkeerplaats Paktuinen (achter de Nieuwe Doelen)
 • Parkeerterrein Stationsweg
 • Breedstraat (westzijde vanaf nr. 64 tot de Kalksteiger)
 • Het Glop
 • Parkeerterrein Zwaanstraat hoek Hoogstraat (achter stadhuis)
 • Parkeerplaats Albert Heijn (Molenweg)
 • Parkeerterrein aan de Harpstraat (Mitra)
 • Oranjestraat
 • Parkeerterrein Admiraliteitsweg (thv nr 56)
 • Parkeerterrein Kuipersdijk (thv nr. 16)
 • Prins Berhardlaan
 • Emmaplein
 • Noorderkade
 • Parkeerterrein Kwakerspad
 • Verlaat
 • Noorderhavendijk
 • Venedie
 • Dijk (zuidzijde, tussen Wilhelminabrug en Sint Janstraat)
 • Westerstraat (zuidzijde, tussen Bagijnestraat en Prinsenstraat)
 • Zuiderkerkplein (zuidzijde van Zuiderkerkstraat tot Buyskesweg)
 • Karnemelksluis
 • 7 parkeerplaatsen aan de Kolhornstraat (naast Patrimoniumstraat 44).
 • Parkeerplaats aan de Noorder Boerenvaart nr. 9 (De Sprong)

Hoe lang duurt het na betaling dat ik mijn vergunning thuisgestuurd krijg?
Uw vergunning wordt na betaling getoetst aan de geldende parkeerverordening en uitgiftecriteria. Indien u hieraan voldoet, wordt de vergunning binnen 3 dagen opgestuurd. 

Ik krijg bezoek van een aannemer om te verbouwen en deze heeft geen vergunning. Wat kan ik doen?
De aannemer kan zelf een dienstenvergunning aanvragen waarmee hij kan parkeren in het vergunninghoudersgebied gedurende een beperkt aantal dagen. U kunt ook een bezoekersvergunning aan de aannemer geven waarmee 5 uur achter elkaar geparkeerd kan worden.

Ik krijg een nieuwe auto en moet mijn kenteken wijzigen. Hoe kan ik dat regelen?
De procedure hoe u een kentekenwijziging kunt doorgeven staat beschreven bij het tabblad Kenteken wijzigen.

Wanneer heb ik een vergunning nodig om te parkeren?
U heeft een vergunning nodig van maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 20.00 uur. Tussen 20.00 uur en 10.00 uur kunt u vrij parkeren. Op de zondagen en de landelijke feestdagen, te weten 1ste en 2de kerstdag, nieuwjaarsdag, 2de paasdag, 2de pinksterdag, hemelvaartdag, bevrijdingsdag en koningsdag, hoeft geen vergunning gebruikt te worden. Op deze dagen hoeft in de blauwe zone ook geen parkeerschijf gebruikt te worden.

Waar kan ik mij inschrijven als mantelzorger?
Indien u iemand verzorgt in de gemeente Enkhuizen als mantelzorger, kunt u zich bij de gemeente Enkhuizen als mantelzorger laten registreren. Om een mantelzorgvergunning aan te vragen heeft u een bewijs van inschrijving nodig. Voor informatie kunt u contact opnemen met het klant contact centrum van de gemeente Enkhuizen 0228-360100.

Waar moet ik parkeren als ik geen vergunning heb?
U kunt vrij parkeren bij het parkeerterrein bij het NS-station, daarnaast is er een aantal blauwe zones ingesteld waar met behulp van een blauwe schijf gedurende 3 uur geparkeerd kan worden. Op het Dirk Chinaplein is dit 5 uur en op het Albert Heijnplein 2 uur. 

Ik ben bewoner en heb voor mijn werk vaak wisselende auto’s, maar de vergunning wordt op kenteken verstrekt
U kunt indien u via uw werkgever aannemelijk kunt maken dat u vaak wisselende auto’s tot uw beschikking heeft en indien u recht heeft op een bewonersvergunning een vergunning op naam krijgen.

Mag ik mijn caravan of aanhangwagen in het vergunninghoudersgebied parkeren?
Voor uw aanhangwagen, caravan, boottrailer of een dergelijke voertuig hoeft u geen parkeervergunning aan te vragen. Deze mogen ingevolge de APV maximaal drie dagen op de weg staan. Een parkeervergunning is alleen van toepassing op motorvoertuigen inclusief brommobielen. Indien u één van de genoemde voertuigen langer dan 3 dagen laat staan, loopt u het risico een boete te krijgen op grond van overtreding van de APV.

Parkeervergunning

Aanvraag parkeervergunning

Ga naar het Digitaal loket (webshop) om uw vergunning aan te vragen.

Door gebruik te maken van uw DigiD-account kunt u eenvoudig uw parkeervergunning aanvragen. Indien u geen DigiD-account heeft, dient u zelf uw persoonsgegevens in te vullen. Kies daarna voor het gewenste product en vul de overige gegevens in. Hierna kunt u via iDEAL betalen of nog een aanvraag invoeren. Let op: indien u in het verleden een aanvraag heeft gedaan via de webshop dan kunt u uw oude inloggegevens niet meer gebruiken! U maakt een nieuw account aan door in te loggen met uw DigiD-account of door u persoonsgegevens in te vullen. Per e-mailadres kunt u één account aanmaken.

Kentekenwijziging

Kentekenwijzigingen kunt u zelf in de webshop regelen tijdens de verlenging. 

Delen

P1 is een landelijk opererend parkeerbedrijf dat al decennia lang parkeervoorzieningen beheert. Wij bieden hoogwaardige en gebruiksvriendelijke parkeeroplossingen. Dit doen wij voor zowel on street als off street locaties.

©2015 - P1 Disclaimer Privacy Contact